USLOVI KORIŠĆENJA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem BiznisBerza.com servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi www.biznisberza.com (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne telefone, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža BIZNIS MARKET doo Beograd, ul. Omladinska 15g, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21312584, PIB: 110182656, (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja i Cenovniku.

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Kompanije putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Servis nije zamena za profesionalnu pravnu, advokatsku, računovodstvenu, knjigovodstvenu, proceniteljsku ili sličnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici servisa ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

Član 7

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa bez obrazloženja i bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja.

II - INTEGRITET SERVISA

Član 8

Servis je namenjen razmeni poslovnih informacija koje se prevashodno odnose na preduzetnike, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: mikro-biznis) bez obzira na njihov status. Poslovne informacije koje se razmenjuju putem Servisa su informacije o finansiranju, ulaganju, i ponudama u prodaji i kupovini mikro-biznisa, uključujući i informacije o posrednicima i posredovanju u navedenom. Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje, pod uslovima i na način iz člana 45. Zakona o oglašavanju, kojim je propisano za Internet oglašavanje ne primenjuju odredbe koje se odnose na dostavljanje Oglasne deklaracije, te se Internet oglašavanje na Servisu vrši bez dostavljanja Oglasne deklaracije.

Član 9

Servis sadrži podatke o privrednim subjektima koja se bave različitim delatnostima, a koje podatke su ti privredni subjekti dostavili putem Servisa. Kompanija može vršiti agregaciju podataka o koje je lice objavilo samo o sebi. Time što je Kompanija objavila podatke o nekom licu, ne stiče se svojstvo privrednog subjekta tog lica, niti Kompanija vrši uvid u javno dostupne podatke o privrednim subjektima, niti utvrđuje njihov pravni subjektivitet.

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga informacionog društva koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Član 12

Korisnik samostalno bira korisničko ime i lozinku (u daljem tekstu: pristupni podaci). Korisnik je isključivo je odgovoran za tajnost pristupnih podataka kao i korišćenja Servisa putem njegovih pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 13

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a taj sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 14

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

III - OPIS SERVISA

Član 17

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva. Servis nije zamena za profesionalnu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge (uključujući i posredničke usluge), osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 18

Servis je namenjen razmeni poslovnih informacija, tako što povezuje korisnike kojima je potrebna neka profesionalna usluga, finansijer, ulagač, kupac ili prodavac, sa profesionalcima koji te usluge pružaju, finansijerima, ulagačima, kupcima ili prodavcima, a koji su registrovani za obavljanje takvih delatnosti kod nadležnih institucija, ukoliko je registracija uslov za obavljanje delatnosti.

Član 19

Servis vrši razmeni poslovnih informacija tako što informacije objavljuje, i tako što omogućava korisnicima Servisa da međusobno komuniciraju.

Član 20

Servis objavljivanje podataka o Servisa kome je potrebna profesionalna usluga, finansijer, ulagač, kupac ili prodavac, i te podatke prosleđuje profesionalcima koji te usluge pružaju, finansijerima, ulagačima, kupcima ili prodavcima. Korisnici, razmenom informacija, mogu da stupe u direktan pravni odnos, u kojem Kompanija nije ugovorna strana, niti učestvuje na bilo koji način, nakon što su informacije razmenjene.

Član 21

Kompanija ne učestvuje u eventualnim pregovorima, zaključenju ugovora, niti izvršenju ugovornih obaveza korisnika koji su stupili u direktan kontakt putem Servisa, niti na bilo koji način odgovara za obaveze koje korisnici mogu preuzimati međusobno ili prema trećim licima.

Član 22

Kompanija svakom korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge informacionog društva putem Servisa, prema faktičkoj funkcionalnosti Servisa.

IV - KORISNICI

Član 23

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 24

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 25

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice (uključujući i preduzetnike) koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 26

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio, odnosno koji krši neko od navedenih prava. Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji rad ne može da utiče. Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez obrazloženje i bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi nalog prema dostupnim opcijama Servisa.

Član 29

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Član 30

Registrovani korisnici, koji su izmirili naknadu odnosno pretplatu, imaju prava da samostalno postavljaju svoj korisnički sadržaj putem servisa.

Član 31

Registrovani korisnici se obavezuju da sa licima kojima pružaju usluge ili stupaju u neki drugi pravni odnos, a do kojih su došli putem Servisa, postupaju na isti način, sa istim stepenom profesionalne pažnje, posvećenosti i efikasnosti, uz primenu odgovarajućih standarda, kao i sa onim licima do kojih su došli mimo Servisa.

Član 32

Registrovani korisnici imaju zakonsku odgovornost zbog eventualne nesaobraznosti robe ili usluge koju eventualno pružaju.

Član 33

Registrovani korisnici sa licima kojima pružaju usluge, a do kojih su došli putem Servisa, mogu slobodno da stupaju u bilo kakve zakonom dozvoljene pravne odnose. Registrovani korisnici nemaju pravo da licima sa kojima stupaju u pravni odnos, a do kojih su došli putem Servisa, nemaju pravu da obračunavaju bilo koju drugu cenu osim one koja je putem korišćenja Servisa ugovorena, ako je do ugovaranja cene došlo putem Servisa.

Član 34

Registrovani korisnik i Kompanija saglasno ugovaraju nadoknadu za korišćenje Servisa koju Registrovani korisnik isplaćuje prema fakturi Kompanije za mesec za koji želi da bude registrovan na Servisu, u iznosu naknade navedene u Cenovniku, najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave sadržaja.

Član 35

Ukoliko Registrovani korisnik propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Kompanija neće tom korisniku pružiti mogućnost korišćenja Servisa za predmetni period. Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Registrovanom korisniku ukoliko taj korisnik izmiri svoju novčanu obavezu blagovremeno, u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave sadržaja. Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Registrovanom korisniku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana objave sadržaja ukoliko taj korisnik izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, u roku ne dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana objave sadržaja. Kompanija se obavezuje da pruži mogućnost korišćenja Servisa Registrovanom korisniku od 1-og dana u narednom mesecu ukoliko taj korisnik izmiri svoju novčanu obavezu neblagovremeno, nakon 15-og dana u tekućem mesecu.

Član 35

Kompanija ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onom Registrovanom korisniku, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjava standarde kojima je Kompanija posvećena.

VI - NADOKNADA ZA KORIŠĆENJE SERVISA

Član 36

Nadoknade za korišćenje Servisa formira Kompanija, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi http://www.biznisberza.com/cenovnik.

Član 37

Prilikom plaćanja gotovinskom uplatom, Korisnik snosi troškove transakcije (provizija operatera odnosno posrednika u mobilnom plaćanju, bankarska provizija, ili drugi slični troškovi).

Plaćanje se može izvršiti sledećim platnim karticama: VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

Transakcije koje se plaćaju na ovaj način su osigurane najsavremenijim metodama provera rizika putem 3D-Secure sistema provere identiteta kupca, putem sajta koji koristi SSL sertifikat.

Član 38

Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

VII - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 39

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Član 40

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 41

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 42

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, razmena poslovnih informacija i posredovanje u pronalaženju profesionalna usluga, finansijera, ulagača, kupaca ili prodavaca, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja na Servis u skladu sa zakonom.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja razmenjuju poslovne informacije i to korisnika i pružalaca tih informacija, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 43

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime,
 • prezime,
 • adresa,
 • broj mobilnog telefona,
 • e-mail adresa,
 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu.

Član 44

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila Korisnicima (uključujući i posetioce).

Član 45

Kompanija prikuplja podatke koji se odnose na plaćanje usluga Kompanije, u skladu sa zakonom.

Član 46

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

IX - OBAVEŠTAVANJE

Član 47

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja trećih lica.

X - REKLAMACIJE

Član 48

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 49

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

XI - AUTORSKO PRAVO

Član 50

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor, kao i pravo žiga na logou Kompanije.

Član 51

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava i prava žiga, smatraće se povredom prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 52

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Član 53

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu pisanu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Član 54

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim. Kompanija ima odgovornost isključivo za sadržaj kojeg je autor.

XII - SMERNICE

Član 55

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Član 56

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Član 57

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe,
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno "spam",
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 58

Radi dobrog razumevanja, u ovom članu su navedeni primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti čije vršenje putem Servisa je nedozvoljeno odnosno zabranjeno:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, "spam", piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Član 59

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

XIII - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 60

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 61

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 62

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 63

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara ili drugo.

Član 64

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Član 65

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, o čemu se Korisnici obaveštavaju putem Servisa,

XIV - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 66

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 67

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Član 68 Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Servisu i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 70

Ukoliko već registrovani korisnik u roku od osam dana od dana objavljivanja izmena i dopuna Uslova korišćenja ne obriše svoj nalog, smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik obriše svoj nalog, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 71

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Član 72

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

 

 

 

U Beogradu, dana 15.05.2018. godine
BIZNIS MARKET doo Beograd