Zašto je bitno planirati poslovanje i koje vrste planova postoje?

Planovi u firmi, kao i u životu su bitni da bismo imali ciljeve.
Kod većih kompanija detaljno planiranje je obavezno, i za to postoje čitava odeljenja koja se time bave i kontrolišu kasnije njihovo sprovodjenje, dok je kod manjih firmi to ad hoc i svodi se na nedeljno a ponekad i na dnevno planiranje odnosno obično rešavanje problema koji nastanu usled neplaniranja.

Priprema planova je veliki posao, jer planiramo unapred.

Zbog toga, moramo prvo da definišemo koje sve planove imamo.

Kada govorimo o poslovnom planiranju obično mislimo na budžet odnosno finansijski plan poslovanja. To je jedan segment planiranja i odnosi se obično na finansije.

Pre toga da objasnimo šta treba uraditi da bismo se bavili finansijskim delom, odnosno odredjivanjem budućih prihoda i troškova koje ćemo napraviti da bismo postigli zadate ciljeve koje želimo da postignemo.

Da bismo mogli da definišemo ciljeve, potrebno je da imamo dugoročni plan, a to se sprovodi u odnosu na nivo menadžmenta u firmi i u odnosu na period planiranja.

Vrste planiranja su:

1. Strateško planiranje  - predstavlja dugoročni plan za ostvarivanje ciljeva

Pod strategijom se podrazumeva vizija firme, odnosno gde vidimo firmu za, na primer, pet do deset godina.

2Taktičko planiranje - je srednjoročno ili kratkoročno planiranje                                                                                     

Kada imamo viziju, odnosno dugoročni cilj, možemo da se bavimo planiranjem kako to da ostvarimo. Za ovaj deo nam treba već dosta informacija:  kakvo je tržište, koje su cene, ko su konkurenti, potrebni resursi i ostale korisne informacije za izradu budžeta.

Ovde počinje pravljenje budžeta odnosno šta očekujemo (prodaja/profit) i koji će nam resursi za to biti potrebni (troškovi ili kapitalne investicije) da bismo to ostvarili.

3Operativno planiranje - predstavlja kratkoročno  planiranje, i predstavlja takozvani mikro menadžment i to : broj prodatih artikala, stanje na zalihama, naručivanje robe itd.

Kod većih kompanija, svim ovim delovima planiranja bave se različiti nivoi menadžmenta dok u malim firmama, ukoliko se uopšte sprovodi, planiranje rade vlasnik /direktor i zaposleni.

Kod taktičkog planiranja prilikom definisanja budžeta, odnosno finansijskog plana poslovanja, morali bi da predvidimo broj novih i starih klijenata, kao i prodaju (prihode) koje nameravamo da ostvarimo.

Obično krećemo od iznosa koji želimo da postignemo u prodaji na godišnjem nivou i onda ga delimo na broj meseci, nedelje i na kraju dane.

Planiranu ili projektovanu prodaju, u proizvodnim preduzećima mora da prati i plan proizvodnje sa svojim troškovima.

U plan prodaje, uključujemo i marketinške aktivnosti koje će nam pomoći da povećamo obi prodaje prema odredjenim klijentima. To su obično akcije/kampanje za osvajanje novih klijenata.

Dve formula treba detaljno izračunati kod planiranja prodaje:

  •  Planirana prodaja = Prodajna cena x Planirana količina proizvoda za prodaja
  •  Planirana količina proizvoda za prodaju = Stanje zaliha proizvoda + Planirana proizvodnja

Kada smo definisali prihode, moramo definisati sve troškove koje ćemo imati za postizanje naših ciljeva.

Upravljanje troškovima je posebna disciplina koja je jako varijabilna u odnosu na ciljeve koje želimo da postignemo. U principu što su veći ciljevi, to nam više resursa treba.

Za biznis plan moramo imati takodje informacije o veličini tržišta, njegovom rastu, kao i konkurenciji i politici cena.

Pod direktnim troškovima smatraju se oni troškovi koji se mogu alocirati odnosno rasporediti na proizvod bez ikakvog ključa. U ovi grupu troškova spadaju:

  •  Troškovi materijala
  •  Troškovi plata

Dalje planiranje troškova se radi nakon planiranja zadataka, odnosno aktivnosti za ostvarenje plana prodaje kao što su:

  • Marketinške aktivnosti
  • Distribucije
  • Administracija
  • IT i komunikacije

Troškovi su u funkciji zadataka. Smisao planiranja troškova je da se za svaku organizacionu jedinicu utvrdi realan trošak potreban za izvršenje aktivnosti u cilju ostvarenja plana prodaje.

Da zaključimo na kraju. Kako bismo definisali dobar poslovni plan, moramo ga detaljno uraditi, pratiti i konstantno korigovati u skladu sa situacijom na tržištu.

U zavisnosti od biznisa kojim se bavite, Vi ste majstor svoga zanata, i najbolje poznajete materiju. Promene u poslovanju su sve brže, tako da je planiranje zaista neophodnost ali i praćenje i kontrola plana jer ako smo planirali a nismo kontrolisali, onda kao da nismo uradii zadatak do kraja.