KUPOVINA I PRODAJA MALOG BIZNISA

Upuštanje u privatni biznis za budućeg vlasnika može da bude jedna fantastična avantura ili kompletna katastrofa.

Koja će se od te dve opcije ostvariti u mnogome zavisi od toga u kojoj meri (su) se on ili ona posvetili istraživanju i analizi svih pojedinačih aspekata u vezi s biznisom koji nameravaju da preuzmu - odnosno žargonski rečeno, da li su “uradili domaći”.

U izvesnom smislu, preduzetnik koji je kupio postojeći biznis je u prednosti u odnosu na onog ko počinje od nule, najviše zbog toga što od samog starta, po prirodi, ima više stvari na raspolaganju. To mu međutim neće značiti ništa ako ne zna koje su to sve stvari, gde da ih pronađe, kako da ih identifikuje i kako da ih iskoristi.

Upravo zbog toga je Biznis Berza uključila “Savete” u sadržaj. Ideja je da manje iskusni korisnici na jednom mestu mogu da nađu najvažnije informacije, kao odgovore na najčešća i najočiglednija pitanja.

Šta bi sve kupac - ili prodavac - malog biznisa trebalo da zna pre nego što se odluči za kupovinu, odnosno prodaju? Gde (sve) može da se informiše? Kako da poveže i interpretira podatke? Kako da saznanja do kojih dođe primeni, odnosno upotrebi u kupoprodajnoj transakciji?

Ne pretendujemo pri tom da damo konačan odgovor na bilo koje od tih pitanja, jer u svakom pojedinačnom slučaju odgovori, odnosno saveti zavise od mnoštva konkretnih okolnosti, koje uglavnom nema smisla uopštavati. Osim toga, u pojedinim situacijama je naprosto neophodno potražiti pomoć profesionalca, koji osim znanja ima i potrebno iskustvo.

Umesto toga kroz savete koje nudimo trudimo se da zainteresovane uputimo u oblasti koje treba ispitati i sugerišemo na koji način pristupiti materiji.

Kupac malog biznisa suočava se sa težim problemom nego prodavac. Zbog toga možda deluje kao da su saveti više namenjeni kupcu. Međutim i za prodavca je jednako bitno da zna sve ovo, kako bi mogao da predvidi na koji način ozbiljan kupac pristupa pregovorima. Iz istog razloga, kupac treba da bude upoznat sa specifičnim problemima s kojima se susreće prodavac.

Pored do sada objavljenih, priredićemo seriju tekstova baziranih na knjizi “Kupovina i prodaja malih biznisa” Verna A. Bana, koja je objavljena u sklopu programa publikacija o menadžmentu koji vodi kancelarija Administracije malih biznisa za Informisanje i profesionalni trening u oblasti menadžmenta.

Ban vodi program te agencije za pomoć u menadžmentu u nekoliko saveznih država SAD. Svoje znanje i iskustvo u oblasti malih biznisa sticao je kao istraživač i predavač na univerzitetu i savetnik vlasnicima malih biznisa. U knjizi daje pregled većine stavki koje obuhvata kupovina i prodaja malih biznisa, organizovanih u pet oblasti, po uzoru na prirodan tok same transakcije iz ugla kupca.

Te stavke i oblasti su:

  • Kupoprodajna transakcija (Mali biznisi se kupuju i prodaju (kao bilo koja druga roba) i Tok odlučivanja u kupoprodajnoj transakciji)
  • Izvori informacija za odluku o kupovini, odnosno prodaji (Izvori informacija o tržištu, Izvori informacija o stanju finansija i Izvori pravnih informacija)
  • Proces kupoprodaje (Određivanje vrednosti biznisa, Pregovori o kupoprodajnom ugovoru i Finansiranje i sprovođenje transakcije)
  • Primena finansijskih izveštaja pri kupoprodajnoj transakciji (Bilans stanja i bilans uspeha, Prilagođavanje finansijskih izveštaja i Analiza finansijskih izveštaja)
  • Analiza položaja kompanije na tržištu (Tržište, Kompanija i Prognoza poslovanja).