DA LI ZNATE KAKO ODREDITI VREDNOST FIRME?

Kada govorimo o vrednosti firme, odnosno ceni za koju možete kupiti njene akcije, a da je firma u privatnom vlasništvu, možemo da definišemo više pojmova vrednosti firme u zavisnosti u kom se statusu nalazi.

calculator

1. Knjigovodstvena vrednost

Knjigovodstvena vrednost je računovodstveni termin koji se odnosi na :

-     imovinu firme umanjenu za amortizaciju

-     kada umanjimo ukupnu imovinu firme sa ukupnim obavezama, dobijamo vrednost neto imovine.

2. Likvidaciona vrednost

Likvidaciona vrednost se primenjuje kada se pretpostavlja da će poslovanje preduzeća biti prekinuto, i da će njegova imovina biti prodata deo po deo.

Tu postoje dva koncepta:

-redovna likvidacija (6-12 meseci)

-ubrzana likvidacija (brza prodaja)

U ovom postupku, firma se procenjuje na minimum vrednosti.

3. Investiciona vrednost

Investiciona vrednost predstavlja specifičnu vrednost za investitora ili kupca firme.

Prema metodama koje se koriste, investitor koristi sopstveni “know how” , analizu rizika, sinergiju sa drugim firmama kupca itd.

4. (Fer) Trzišna vrednost

Tržišna vrednost se odredjuje od strane nezavisnih savetnika kupca i prodavca.

To je po definciji iznos koji se izračunava po odredjenoj metodologiji gde su transparentno uključene sve činjenice koje mogu uticati na buduće poslovanje.

Ovde je jako bitna uloga savetnika (brokera) da bi se posao zaključio uspešno.

Najčešće primenjivana metodologija od strane savetnika (brokera) u transakciji za odredjivanje vrednosti je DCF metoda (Diskontovanje budućih novčanih tokova) koja podrazumeva odredjivanje sadašnje vrednosti preduzeća na osnovu diskontovanja njenih prihoda koje će ona ostvariti u budućnosti.

Ovo je najčešće primenjivan metod kada firma posluje bez neizvesnosti (eng. going concern principle).

U ovom slučaju vrednost se ne može proceniti jednim brojem, već se kao rezultat dobija raspon izmedju dve cene.

Ukoliko ipak postoji pretpostavka da bi budući dogadjaji doveli u pitanje pretpostavku da firma može da nastavi sa poslovanjem, likvidaciona vrednost može biti adekvatna definicija vrednosti.

Na osnovu ovih pet pristupa, možemo zaključiti da odredjivanje realne VREDNOSTI firme zavisi od sledećih faktora:

  • stanja u kom se firma nalazi
  • odabira pristupa prilikom procene
  • zalnteresovanosti obe strane (kupca i prodavca) da se transakcija realizuje